"Osvobození spočívá v naprostém zničení ega a v úplném vyplenění pocitu ."
Úvodní stránka
Knihy
Přednášky
Texty
Videa
Fotografie

Ramana Maháriši
Arunáčala
Annamalai svámí
Sádhu Óm
Robert Adams
Překlady Rudolfa Skarnitzla
zveřejněné v letech 2012 - 2013

David Frawley - Rozlišování mezi subjektem a objektem
(Přidáno 24. 12. 2013)

Všichni si sami sebe uvědomujeme jako objekty. To je to, co tvoří jedince, vnímajícího. Bouříme se proti tomu, aby s námi bylo zacházeno jako s objekty, a přece je to právě to, co většinou děláme. Zacházíme s jinými lidmi jako s objekty, abychom z nich získali potěšení, materiální výhody nebo si zlepšili své sociální postavení. Používáme druhé lidi k tomu, abychom dosáhli toho, co chceme, i když možná s určitým pocitem proviněním, a nebo jim za to poskytujeme určitou přízeň. Co je však ještě podivnější, je to, že dovolujeme jiným, aby s námi zacházeli jako s objekty, pokud to podporuje naše cíle.   ...číst celé

 

Šrí Ramana Leela - Ústup projevu
(Přidáno 12. 12. 2013)

Byl večer 27. prosince 1945. Bhagaván byl zahalen jasným éterickým světlem, které nebylo možné přehlédnout. Takové světlo zpravidla vycházelo z Bhagavána v den narozenin a v době mahápúdži (zvláštních bohoslužebních obřadů), když se stoupenci před ním klaněli po bohoslužbě. Ale v ten den nic takového nebylo a stoupenci byli udiveni z výskytu tohoto světla.   ...číst celé

 

David Frawley - Služba a karmajóga
(Přidáno 30. 11. 2013)

Účelem života člověka není dosažení osobního štěstí, nebo aby se nám podařilo uplatnit naše práva či uskutečnit naše touhy, i když i to může mít své důležité místo. Opravdovým účelem našeho života je další evoluce vědomí ve světě. Jinými slov – je to práce pro dobro všech. To vyžaduje službu a sebeobětování, při kterém se můžeme vzdát svých osobních tužeb pro vyšší cíl.   ...číst celé

 

Robert Adams - Vaší pravou přirozeností je nesmrtelnost
(Přidáno 17. 11. 2013)

Zeptejte se sami sebe: Co dělám tady na satsangu? Zeptejte se, proč jsem sem přišel? Přišli jste, abyste viděli řečníka a srovnali ho s jinými řečníky, nebo jste se už dost nahráli hry života a jste unaveni, nebo v ní ještě chcete pokračovat? Co je pravý důvod, že jste dnes večer přišli? Neměli jste kam jinam jít? Všechny filmy a televizní programy jste už viděli? Chcete spatřit nové tváře? Zeptejte se sami sebe. Váš život je velmi krátký. Co s ním děláte? Dokud se v tomto životě neprobudíte, budete se znovu a znovu vracet, a budete hrát tuto hru znovu a zase, dokud nepřijde den, kdy se probudíte. Jedinou svobodu, kterou máte, je stočit se dovnitř a nereagovat na okolní podmínky.   ...číst celé

 

Ferancis Lucille - Přítomnost
(Přidáno 6. 11. 2013)

Vše, co jsme schopni poznat, je, že se poznat nemůžeme. Je to stejné, jako u fyzického oka, které se samo nikdy nemůže spatřit. Může vidět jen svůj odraz v zrcadle, můžeme se spatřit na obraze či fotografii, přímo se však nikdy nemůže vidět. To, co vidí všechny věci, nikdy nemůže vidět sebe jako věc.   ...číst celé

 

Alan Jacobs - Seberealizace podle Ramany Maharišiho
(Přidáno 31. 10. 2013)

Šrí Bhagaván zásadně odmítá ideu, že existují dvě oddělené já, i to, že máme usilovat se něčím stát a dosáhnout něčeho jiného. Prohlášením „máme být Sebou Samým“ je míněno, že stav, který nazýváme realizací, je ve skutečnosti již zde – v přítomnosti a je nezrozeným přirozeným stavem daným od Boha. Naší vlastní zkušeností je, že máme v každém okamžiku silný pocit, že existujeme, že jsme zde a nyní. Z místa, ze kterého hledíme, víme, že jsme vědomí a že vědomí proudí z nitra, z naší hloubky, a že způsobuje funkci našich smyslů, a že povaha našeho uvědomování ozařuje panorama objektů. Vědomím slyšíme všechny zvuky, náš vlastní hlas nevyjímaje. To se přirozeně děje, jsme-li soustředěni v „já jsem zde a nyní“. My stále žijeme ve Vědomí. Nikdy se nemůžeme od Vědomí odtáhnout. Ani na okamžik. Když si přestaneme všímat představ naší mysli, jsme blízko bezprostředního Vědomí.   ...číst celé

 

N. R. Narájana Ajer - Mahájóga, dokončení
(Přidáno 19. 10. 2013)

Jsou dva druhy sádhaků – saguna upasakas (ti, kteří uctívají Boha ve tvaru) a nirguna upasakas (ti, kteří uctívají Boha bez tvaru). Jejich uctívání se nazývá annja bhakti (uctívání Boha, který je vně nás) a an-annja bhakti (uctívání Boha, který není vně nás). Saguna upasana musí předcházet nirguna upasaně. Jedinec nebývá zpravidla dostatečně zralý, aby se mohl zabývat bezprostředně nirguna upasanou. Nepřetržité opakování chvalozpěvů či hymnů na zvoleného Boha, který sádhaka okouzluje, a připamatovávání si tohoto Boha občasnou či neustálou džapou, to jsou po sobě jdoucí kroky, které vedou k an-annja bhakti.   ...číst celé

 

N. R. Narájana Ajer - Mahájóga, 1. část
(Přidáno 4. 9. 2013)

Bytost se vyvíjí v člověka, když byla polapena do víru cyklů zrodů a smrtí a když předtím prošla velkým množstvím vtělení – 84 kategoriemi zvířat. I tehdy má však člověk stále silné původní zvířecí instinkty a není schopen rozlišovat mezi dobrem a zlem. Pozná-li primitivní člověk – na základě utrpení – že existuje svrchovaná Síla, pak se k ní začne modlit, aby se uzdravil, a milostivý Pán ho s potěšením zbaví utrpení. Tím se v člověku vytvoří víra v Pána a nadále Jej uctívá, i když zrovna netrpí. Takto je připravena cesta uctívání. Později člověk využívá uctívání, aby obdržel příjemnosti světa i nebes, protož ještě neví, že cílem lidského zrodu je osvobození od cyklu zrodů a smrtí.   ...číst celé

 

Arthur Osborne - Nauka Ramany Maharišiho
(Přidáno 30. 8. 2013)

Jelikož byl Ramana Mahariši univerzálním Guruem, své učení vyjadřoval zcela otevřeně. Běžně si však guruové podržovali své praktické duchovní metody v tajnosti, i když o teorii psali zcela nezakrytě. Taková opatrnost tu byla na místě, jelikož provádění nějaké techniky, bez příslušné autorizace, mohlo být nebezpečné. Avšak na Bhagavánově cestě byly jedinou kvalifikací porozumění a opravdová touha, a když tyto nebyly, pak představovaly jedinou bariéru.   ...číst celé

 

O odpoutanosti a lásce
(Přidáno 25. 8. 2013)

Říká se, že odpoutanost od věcí, které se nám nelíbí, nechává vzniknout připoutanosti k věcem, které milujeme, a dále se říká, že v duchovní praxi, která je prostředkem k získání poznání átmanu, můžeme pěstovat odpoutanost k věcem, které jsou jiné než átman. I když se rozlišování mezi pravdou a nepravdou (skutečným a neskutečným) neuvádí jako přímý prostředek k získání poznání átmanu, přece se používá jako speciální odstupňovaný krok, protože je nápomocný při uskutečnění duchovní praxe, která je přímým prostředkem k získání poznání. Zralá bytost nic nezískává odpoutaností, když je přirozeně připoutaná k svrchovanému Já.   ...číst celé

 

David Frawley - Jóga a meditace
(Přidáno 27. 7. 2013)

Jóga v klasickém slova smyslu představuje proces, pomocí kterého utišujeme mysl a posléze ji překonáváme. Není to pouze soustava fyzických pozic nebo duchovních cvičení. Její hlavní metodou je meditace a ne vnější činnost, i když tato má v rozvinutí bytosti také své náležité místo.  ...číst celé

 

Lucie Osbornová - Arunáčala
(Přidáno 22. 6. 2013)

Mudrci říkají, že člověk může dosáhnout spásy, když se narodí v Tiruvaruru či když zemře v Benáresu, když provádí uctívání v Čidambaramu nebo pouze tím, když myslí na Arunáčalu. To stvrzuje i Bhagaván.  ...číst celé

 

Arthur Osborne (?) - Osobní Božství
(Přidáno 30. 5. 2013)

V bhaktickém vztahu lásky člověka a Boha je neopomíjející víra v Božskou osobu. Bůh je brán jako svrchovaná osobnost, která je schopná vytvořit intimní vztah s člověkem. Bůh může odpovědět na modlitbu člověka, jeho uctívání a lásku, jeho oddanost. Jak šaivismus, tak vaišnavismus, súfismus i křesťané prohlašují skutečnost osobního Boha. Také ujišťují, že je možné přímé spojení s Bohem, čímž vzniká milující svazek. Přímé spojení s Bohem je umožněno pro duchovní příbuzenství, které člověk s Bohem má. Je-li Bůh podoben moři, pak omezená duše je řekou, která se vlévá do moře. Bůh je absolutní Láskou.  ...číst celé

 

Kundžu svámí vzpomíná na Ramanu Maharišiho
(Přidáno 5. 5. 2013)

Když žil Kundžu svámí v Palakottu, což je blízko Ramášramu, chodíval každý den na Skandášram, aby se tam omyl v tamějším prameni. Pak si zařizoval svůj návrat ze Skandášramu tak, aby zde vždy potkal Ramanu Maharišiho, který se ubíral na horu. Jednou se ho Ramana Mahariši zeptal, co při cestě na Skandášram a při návratu zpět dělá. Kundžu svámí odpověděl, že zpívá stótry (chvalozpěvy) jako např. Akšaramanamalai. Ramana Mahariši to schválil a přidal k tomu: „Ano, když je člověk sám, ať chodí nebo sedí, je dobré mysl zaměstnat stótrami nebo džapou, abychom jí bránili v jejím rozptylování. Je třeba ze všech sil usilovat o její introverzi a k tomu jsou stótry a džapa nejlepší pomocí.“ Od té doby se Kundžu svámí přidržoval pravidla prozpěvovat stótry či provádět džapu vždy, když byl sám a zvláště, když se procházel.  ...číst celé

 

Džapa
(Přidáno 11. 4. 2013)

Džapa je velmi účinnou metodou, jak rozvinout schopnost koncentrace. Krišna říká v Gítě: „Z jógy jsem džapa jógou.“ Mějte oddělenou místnost či tichý kout pro své modlitby. Opařte si dobrý obraz vámi zvoleného Božství a postavte jej tak, aby obraz byl ve výši vašich očí. Dívejte se do světlého obličeje Pána, na jeho tělo, nohy a myslete na něj jako na zářícího, usmívajícího a plného blaha.  ...číst celé

 

Robert Adams - Robert a Ramana
(Přidáno 31. 3. 2013)

Robert Adams: Chtěl bych poděkovat Šankaranandovi, že přišel a pomohl nám s hudbou. Dnes je opravdu výborný den. Máme příležitost, jak uvítat Nový Rok. Chtěl bych vám říci, že vás mám každého rád, takového jaký je. Když mně bylo 18 let, dojel jsem do Bombaje. Tehdy ještě nebyla trysková dopravní letadla, pouze vrtulová. Obstaral jsem kytici a koš ovoce pro Ramanu Mahárišiho. Vzal jsem si rikšu do ašramu. Dojel jsem asi v půl deváté ráno. Vstoupil jsem do haly a tam seděl na pohovce Ramana a pročítal poštu. Bylo již po snídani. Květiny a ovoce jsem položil k jeho nohám. Před pohovkou byl ochranný plůtek, který chránil Ramanu před fanatiky a jejich citovými projevy. Pak jsem se před ním posadil. Podíval se na mne a usmál se. Já jsem se také usmál. Navštívil jsem mnoho učitelů, mnoho světců a mudrců. Byl jsem s Nissargadattou a Ananda Mayi Ma, s Papa Ram Dassem, Nim Karoli Babou a dalšími, ale nikdy nevyzařoval z nikoho takový soucit a láska a blaho jako z Ramany Mahárišiho.  ...číst celé

 

N. R. Krišnamurti Ajer - Sádhana Ramany Maharišiho
(Přidáno 7. 3. 2013)

Realizace je úplné vstřebání ega svrchovaným Já. Ego je vědomí, které se ztotožňuje s tělem a zažívá ideu „já jsem tělo“. Ego vidí svět duší a neživých objektů, které jsou ve světě zahrnuty, zažívá různé libosti a nelibosti, trpí obavami a nadějí, v krajnostech úzkostí a zoufalstvím, a dovolává se Boha o pomoc v nouzi s různým stupněm úspěchu, který je závislý na jeho oddanosti vůči svrchované Moci. Bezesný hluboký spánek, který je volný od myšlenek, těla, duše, světa a Boha, je nasycen radostným mírem, na který je možno si jasně vzpomenout po probuzení. Radost trvá tak dlouho, dokud ji ego nezkazí svou činností.  ...číst celé

 

David Frawley - Duše a její tři těla
(Přidáno 15. 2. 2013)

Lidská bytost není fyzickým tělem, ale je souborem tří těl, které disponují různou hustotou hmoty, od hrubohmotných prvků až po nejjemnější vrstvy mysli. Za oněmi těly přebývá pravé Já-Self (átman), které je nad veškerým projevem, jak mentálním tak fyzickým. Tato tři těla proto nejsou těly v běžném slova smyslu, ale jsou spíše různými obaly duše.  ...číst celé

 

Jean Herbert - Ášram Ramany Maháršiho
(Přidáno 9. 2. 2013)

Dovolte, abychom dnes navštívili Ramanášram, ášram Ramany Maháršiho. (Venkata)Ramana je jméno, či spíše osobní jméno, které obdržel od svých rodičů. Mahárši je titul, kterým byl mnohem později obdařen od svých stoupenců. Titul mahárši vyžaduje určité vysvětlení. Před mnoha staletími, ve staré Indii, se titul rši uděloval historickým či mytologickým autorům posvátných písem. Doslova to znamená toho, kdo „vidí“ Boha, kdo „vidí“ pravdu a od kterého odpadla nevědomost, pro kterého nevědomost přestala vypadat jako skutečnost. Mahárši tedy znamená velký rši a je to titul, kterým je znám mudrc, o němž si nyní budeme vypravovat.  ...číst celé

 

V. S. Ramanan - Ramana Maháriši hovoří o podrobení se
(Přidáno 26. 10. 2012)

Celý život Bhagavána Šrí Ramany Mahárišiho, je praktickou ukázkou podrobení se. Když nadobro odjel z Madurai, vzal si jen jízdné do Tiruvannamalai, zahodil balíčky se sladkostmi, které dostal darem od manželky Mutukrišny Bhagaváthara, a o zítřek se vůbec nestaral. Ze svého oblečení, odtrhl pouze kus látky pro bederní roušku, a na to, že by si ostatní ponechal jako ručník, ani nepomyslel. To bylo naprosté podrobení se.  ...číst celé

 

David Godman - O působení Gurua
(Přidáno 6. 10. 2012)

Otázka: Jak bychom si měli představit působení Gurua?
David Godman: Jako byste byl ve stavu, kdyby vám byla dána síla a moc uvést jiné do stavu, ve kterém by sami poznávali, co jsou. Tehdy byste připraveným mohl říci. „O nic neusilujte, teď pochopíte, kdo jste.“ Ale s každým jiným je to marnění času.  ...číst celé

 

Dr. Susunaga Vírapuruma - Která ásana je nejlepší?
(Přidáno 23. 9. 2012)

Když byl Ramana Maháriši dotazován, která z ásan je nejlepší, odpověděl: „Každá ásana je dobrá, například Sukhásana (krejčovský sed). Pro džňánina, pro cestu poznání, je to však nepodstatné.“ Na to následovala otázka: „Doporučuje Maháriši nějakou speciální ásanu pro Evropany?“ Jeho odpověď zněla: „Je možné některou pozici doporučit. Nicméně, mělo by se jasně vědět, že meditace není zakázaná, nejste-li v nějaké pozici, ásaně, nebo že by se měla provádět jen v určitém vymezeném čase a za určitých okolností.“  ...číst celé

 

Šivaprakašam Pillaj - Esence výroků Ramany Mahárišiho
(Přidáno 8. 9. 2012)

Šivaprakašam Pillaj byl tím bhaktou – šťastlivcem, který položil Šrí Ramanovi jedinečně důležitou otázku „Kdo jsem Já“, a který v písemné formě zachoval vynikající odpovědi mlčícího mudrce, čímž poprvé došlo k vyjádření učení Šrí Ramany.  ...číst celé

 

Alan W. Chadwick - Ramana žije
(Přidáno 3. 9. 2012)

Není pochyb o tom, že v Tiruvannamalai možno nalézt stejný mír, jaký byl za časů, kdy Bhagavánovo fyzické tělo bylo ještě s námi. Někteří říkají, že nyní pociťují ještě větší mír než dříve. Jeho podoba odtahovala jejich pozornost, a nyní, když toto rozrušení odpadlo, pociťují neporušeně blaho jeho nesmírné aury. Vždyť během posledních dnů svého života řekl: ,,Říkáte, že zemřu. Zemřu! Budu více živ než kdy předtím.“ A tak tomu je.  ...číst celé