"Modlitba není slovní. Vychází se Srdce. Ponořte se do Srdce – to je modlitba. A je to také Milost."
Úvodní stránka
Knihy
Přednášky
Texty
Videa
Fotografie

Ramana Maháriši
Arunáčala
Annamalai svámí
Sádhu Óm
Robert Adams
Modlity a básnická vyznání k Bohu

 

 

 

 

Výběr několika modliteb a básní z nejrůznějších zdrojů.

Ranní modlitba

Pane, Ty oceáne Milosti, který svou září pohlcuješ celý vesmír,
Ty Samo Svrchované, Ty buď sluncem našich srdcí.

Kéž jsme schopni se k Tobě stále utíkat a tebe pociťovat,
kéž jsme schopni, být si Tebe stále vědomi,
vždyť Božská Síla námi pohybuje a jedná,
jsme pouhé uvědomování.

Pane, Ty který všechno znáš,
přiděl nám, prosím, to, co pokládáš pro nás za nejvhodnější.
Děkujeme Ti za všechno, co nám dovoluješ vnímat.

Óm Namó Bhagavate Šrí Ramanája.
Šrí Ramanarpanamastu.

Namó – klaním se, uctívám, pokorně se vrhám k nohám,…
Bhagavate – božského
Šrí – pán, titul pro božství
Ramanája – 3. pád pro jméno Ramana
Šrí Ramanarpanamastu – ať se stane vůle božského pána Ramany

 

 

Večerní modlitba

Pane, Ty oceáne Milosti, který svou září pohlcuješ celý vesmír,
Ty Samo Svrchované, Ty buď sluncem našich srdcí.

Všechny prvky, všechny živé bytosti a každé projevení
jsou vždy jen Tvým všeobjímajícím světlem.
Jak by bylo možné, abychom my byli od Tebe odděleni?

Ty, Pane, neseš břímě celého světa.
Naše nepravé já – ego – jen předstírá, že nese náklad.
Ty, který jsi čirým Vědomím, odpusť, prosím, žalostné chyby tohoto bídného ega
a svým laskavým a milostiplným pohledem nás ochraň,
abychom nezbloudili v bezútěšném bludišti světa.

Kéž jsme upevněni v poznání – nejsem tělo ani tendence,
nejsem myšlenky a intelekt, nejsem konající ani užívající.
Božská Síla mnou pohybuje a jedná,
jsem pouhé uvědomování.

Kéž jsme schopni se k Tobě stále utíkat a Tebe pociťovat,
kéž jsme schopni, být si Tebe stále vědomi.
Oceáne Milosti, smiluj se nad námi,
naše nestále mysli se přestanou toulat, jakmile Tě naleznou.

Takto se obracíme k Tobě, Svrchovaný, protože jsi náš pán.
Přijmi proto naše vyznání,
odstraň z nás závoj nevědomosti
a svou Milostí prozař naše nitra mírem, láskou a poznáním Sebe Sama.

Děkujeme Ti za všechno, co nám dovoluješ vnímat.
Ty jsi království, sláva i moc.

Mír, mír, mír a štěstí všemu bytí.

Óm Namó Bhagavate Šrí Ramanája.
Šrí Ramanarpanamastu.

 

 

Modlitba
Aurobindo Ghose, 1872 – 1950, indický filozof, jogín

Chci božství a nic jiného.
Chci se mu plně a cele věnovat.
Poněvadž má duše tomu tak chce, nemůže být jinak, než že Jej najdu a uskutečním.
Nepřeji si nic jiného mimo Něj a Jeho působení ve mně
– skryté či otevřené, zjevné, či zahalené – aby mě k Němu přivedlo.
Nezáleží mi na čase a způsobu; ať se vše koná v Jeho vlastním čase
a podle Jeho způsobu.
Věřím v Něj, přijmu Jeho vůli.
Neustále toužím po Jeho světle, Jeho přítomnosti a Jeho radosti.
Projdu všemi obtížemi a překážkami, protože na Něj spoléhám a nikdy se nevzdám.
Ať je má mysl tichá, ať Jemu důvěřuje a ať je Jeho světlu otevřená.
Ať jsou mé sklony mírné, obrácené pouze k Němu.
Ať mne naplní klidem a radostí.
Vše pro Něj – já pro Něj.
Budu se stále držet této touhy, budu Jemu oddán a dokonale se na Něj spoléhat,
ať cokoliv se stane, nebo má stát.

 

 

Prostá modlitba
Sv. Fratišek z Assisi, 1182 – 1226, křesťanský světec

Ó Pane, učiň mne nástrojem Tvého míru!
Kde je nenávist, nech mně přinášet lásku;
kde je příkoří, nech mne přinést odpuštění;
kde je neshoda, nech mne přinášet soulad;
kde jsou pochyby, nech mne přinášet víru;
kde je zoufalství, nech mne přinášet naději;
kde je temnota, nech mne přinést světlo;
kde je zármutek, nech mne přinášet radost.

Ó Božský Pane, uděl mi,
abych tak nehledal utěšení, jako utěšoval jiné;
abych tak nehledal porozumění, jako rozuměl jiným;
abych tak nehledal lásku, jako miloval jiné;

neboť
v dávání dostáváme,
v utěšování jsme utěšování,
v odpouštění je nám odpuštěno,
ve smrti malého já dosahujeme Světla.

 

 

Uctívej Ramanu!
Jógi Suddhánanda Bhárati

Mysli na Ramanu! Mysli na něho, ó mysli.
Mysli na něho tak, až se stane myšlení plynulé.
A člověk se stane blahem, kterým je Šiva.

Uctívej Ramanu. Uctívej Ramanu, ó mysli!
Uctívej ho s láskou a zlatými květy.
Nech padnout všechno usilování.
Ego tím vyhasne.

Nabízej, ó mysli! Nabídni mu všechno,
neboť on je svrchované Uvědomění.
On je to úžasné Vědomí.

 

 

Modlitba
Šrí Čajtanja, 1485 – 1533

Zpívej neustále Jméno Páně a opěvuj jeho slávu,
aby se vyčistilo zrcadlo tvého srdce
a utišil se mocný požár světské vášně,
který v něm běsní.

Ó Jméno, stékej po měsíčním světle do lotosu srdce,
otevírej pohár poznání Tebe sama.
Ó Já, ponoř se hluboce do vln Jeho blaženosti
a zpívej neustále Jeho jméno.
Ochutnáváš Jeho nektar na každém kroku
a koupeš se v Jeho Jménu – lázni znavených duší.

Různá jsou Tvá Jména, ó Pane,
v každém Jménu spočívá síla Tvá.
Pro zpívání Tvého Jména není předepsán žádný čas ani žádný obřad,
tak nesmírná je milost Tvá.
Jak ohromná je pak má ničemnost,
když v tomto prázdném srdci a světě
nenalézám oddanost k Tvému Jménu.

Ó má mysli,
buď pokornější stébla trávy,
buď trpělivá a setrvalá jako strom,
neber si žádnou poctu pro sebe,
vzdej úctu všemu
a zpívej bez ustání Jméno Pána.

Ó Pane, ó Duše vesmíru,
nemodlím se o bohatství a družinu,
které jsou hříčkami vášně a slávy,
ale kolikrát budu zrozen, ó Pane,
uděl mi vždy neochvějnou lásku k Tobě.

Ten, který se topí v tomto strašlivém oceánu světa,
je Tvým sluhou, ó sladký.
V tvé Milosti jej považuj za prach u Svých nohou.

Jak toužím po dni,
kdy budu zpívat Tvé Jméno a budou mi kanout slzy z očí
a přiškrcené hrdlo se bude zajíkat v extázi
a bude odmítat pronášení modlitby.
Kdy radostí zježeny budou všechny vlasy.

Jak toužím po dni,
kdy okamžik odloučení od Tebe, ó Govindo,
bude jak tisíc let,
kdy srdce mé shoří v touze
a svět bez Tebe bude jen pouhou pr��zdnotou.

Nech mne se kořit u Tvých nohou v stálé oddanosti.
Neprosím toužebně o objetí Tvých rukou,
i když mi to trhá duši,
nenaříkám, že jsi svou přítomnost oddálil.
Ó Ty, který nepozorovaně kradeš srdce svých oddaných,
učiň se mnou co Ti libo,
neboť Tebe miluje mé srdce, Tebe jen Tebe jediného.

 

 

JSEM TU
Báseň složil Dillet Freeman, spolupracovník křesťanské školy Unity,
pod dojmem nedávného úmrtí své ženy.
Báseň opsal na plátno kosmonaut James Irwin, který ji vynesl na palubě
kosmické lodi Apollo 15 na povrch měsíce, kde se nyní nalézá.

Potřebuješ mne? – JSEM TU

Ty mne nevidíš, ale já jsem světlem tvých očí.
Ty mne neslyšíš, a přece hovořím tvým hlasem.
Ty mne nepociťuješ, a přece jsem silou tvých paží.

Tvořím, i když nechápeš smysl mých cest.
Tvořím, i když nerozumíš mému dílu.
Nejsem neznámou vidinou, nejsem tajemstvím.
Když do klidu se pohroužíš,
v hlubinách svého nitra mne poznáš svou vírou a intuicí.

JSEM TU – slyším tě a na dotazy tvé odpovídám.

Kdykoli něco chceš - JSEM TU.
i když se ke mně neznáš - JSEM TU.
A máš-li pocit naprosté osamělosti - JSEM TU.
I když tě jímá strach - JSEM TU.
I když bolestmi trpíš - JSEM TU.
JSEM TU, když se modlíš, i když jsi tich.
JSEM V TOBĚ A TY JSI VE MNĚ.
Pouze tvá mysl tě ode mne odlučuje.
Jen v ní vzniká to, co nazýváš „mým“ či „tvým“.
A jen ve své mysli mne poznáváš a mou přítomnost prožíváš.
Ulev svému srdci. Zbav se všeho strachu.
I když někdy sejdeš ze správné cesty - JSEM TU.
Sám od sebe nic nezmůžeš. Se mnou spojen vše dokážeš.
JSEM VŠUDE A JSEM VE VŠEM.

I když v něčem nepoznáváš dobro – dobro je tu, neb JSEM TU.
JSEM TU, protože tu mám být, neb JSEM.
Pouze ve mně má svět smysl.
Pouze mnou vše v tvary se obléká.
Pouze mnou celý svět ve svém vývoji pokračuje.

JSEM ZÁKONEM, o nějž se opírá běh hvězd a růst buněk.
JSEM LÁSKOU, která zákon naplňuje, JSEM MÍR.

JSEM ZÁKONEM TVÉHO ŽIVOTA. JSEM OPOROU TVÉ LÁSKY.
JSEM TVOU JISTOTOU, TVÝM KLIDEM.
TY A JÁ JEDNO JE.

JSEM!

I když mně budeš marně hledat, věř, nejsi beze mne.
I když tvá víra ve mně je nejistá,
má víra v tebe je neochvějná, protože tě znám,
protože tě mám rád –

MILOVANÝ, slyš, JSEM TU!

 

 

Píseň Míru
báseň pochází ze staroindického Rg védu

Nechť je má řeč ve shodě s mou myslí
a ať je má mysl ve shodě s mou řečí.
Ó Ty samosvítící brahman, odstraň závoj nevědomosti,
který mi zakrývá pohled na Tvé světlo.
Odhal mi ducha písem.
Ať pravda písem je vždy se mnou.
Ať dnem i nocí usiluji o realizaci toho,
čeho se učím od světců.
Ať mluvím pravdu o brahman.
Ať mluvím pravdu.
Ať mne ochraňuje.
Ať ochraňuje mého učitele.
Óm – šánti – šánti – šánti

 

 

Bože, modli se sám ve mně
François Fénelon, 1651 – 1715, francouzský básník, spisovatel a teolog

Pane, nevím, co si mám od tebe přát.
Ty sám víš, co potřebuji.
Miluješ mne víc, než já sám sebe umím milovat.
Otče, dej svému dítěti to, co samo pro sebe neumí žádat.
Postihni mne nebo mne uzdrav, poniž mne nebo mne vyzdvihni.
Ctím všechny tvé záměry, aniž je znám.
Mlčím.
Nabízím se ti za oběť.
Odevzdávám se ti.
Nechci mít jiné přání, než abych plnil Tvou vůli.
Nauč mne se modlit.
Modli se sám ve mně.